Въпрос:

Здравейте,
имам 3 дка земеделска земя - нива на която бих искал да изградя оранжерия за зеленчуци. До сега не съм се регистрирал като земеделски производител и имам желание да кандидатствам по подмярка 6.1 с оранжерията. Има ли специфични изисквания за оранжерия по мярката - регистрация, размери или от какво да бъде изградена.
Предварително Ви благодаря!

Отговор:

       В отговор на поставения от Вас въпрос, бихме искали да Ви информираме, че в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане  на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873) няма специални изисквания и ограничения по отношение на изграждането на оранжерии за отглеждане на зеленчуци.

За да се регистрирате като земеделски стопанин трябва да отидете в Общинската служба по земеделие (ОСЗ) или в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. От тук може да намерите адресите им – http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx. За да се регистрирате трябва да попълните и  анкетна карта с анкетни формуляри (по образец съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.)  (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334)). Анкетната карта с анкетните формуляри се предоставя на земеделския производител безплатно от Общинските служби по земеделие.

Искаме да Ви предоставим по-подробно Условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, които са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1.
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
• икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

Например за да бъдете допустим да кандидатствате по подмярката с оранжерийни домати/краставици /пипер, размерът на вашето стопанство (оранжерии) трябва да бъде в границите от 1,61 дка до 3,2 дка. По-долу Ви представяме по-подробно изчисление на СПО:

1,61 декара оранжерийни домати/краставици /пипер * 9 753 лв. = 15 702,33 лв / 1,95583 = 8028,47 евро.
3,2 декара оранжерийни домати/краставици /пипер * 9 753 лв. = 31 209,60 лв / 1,95583 = 15 957,22 евро.

• да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
• не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
• не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
• са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
• да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” (за сега не е ясно дали зайците и птиците ще бъдат включени като приоритет) и/или в сектор „плодове и зеленчуци”(какъвто евентуално би бил Вашия случай);
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

Бихме искали също така да Ви информираме, че за първият прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015 г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.