Въпрос:

Здравейте!
Имам няколко въпроса, които биха били полезни и за други млади хора с намерения като моите:

1 Какви действия трябва да предприеме един млад човек, който има намерения да работи и да се развива на село по ПРСР 2014-2020, в частта за неземеделски дейности? Има ли шанс подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" да бъде отворена, каквито намерения са разписани в Индикативния график?
2 Може ли по 6.4. да се кандидатства като ЕТ, или друг вид юридическо лице,  без регистрация за земеделски производител, с инвестиционни намерения за закупуване на земя и постройка?
3 Необходимо ли е и в какъв вид трябва да е архитектурният  проект на обекта, който възнамерявам да построя?
4 Къде на сайтовете на земеделското министерство и ДФЗ излиза точна информация кога и коя мярка се отваря или предстои да бъде отворена?
5 Кога във Варна ще бъдат организирани курсове от 150 ч. за хора с неземеделско образование?
Предварително ви благодаря за информацията!
Поздрави,

Отговор:

     В отговор на поставените от Вас въпроси искаме да Ви информираме, че за съжаление на този етап не можем да ви представим и подробна информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР 2014-2020 г.) , тъй като наредбата за прилагане на подмярката е в процес на изготвяне от страна на министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по нея. Освен това предоставената от Вас информацията  е недостатъчна за да можем да Ви дадем конкретен отговор на въпроса какво и какви действия да предприемете за да се развивате на село, тъй като не са ясни вашите немерения и за какви дейности възнамерявате да  кандидатствате по ПРСР 2014-2020 г..
На този етап все още имаме само рамката на изискванията по тази подмярка, които са заложени в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а именно:

Съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. в ПРСР 2014-2020 г. бенефициенти по подмярката е предвидено да са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Предимство при класирането и одобряването на проекти, ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

По подмярка 6.4. се предвижда да се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

   При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията т.е. микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Проектите и кандидатите  ще трябва да отговарят и на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

В случай, че кандидатът е малко земеделско стопанство регистрирано като земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.)  (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) (т.е. стопанство с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро стандартен производствен обем (СПО), което е получило минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности), то може да кандидатства по подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”, като финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата.

В отговор на втория въпрос Ви информираме, че както сме посочили по-горе: бенефициенти по подмярката е предвидено да са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Няма изискване кандидати да са регистрирани като  земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

В Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в раздел 8. “Описание на избраните мерки“, т. 8.1 „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка, включително и, когато е приложимо, определение на селски район, основни параметри, кръстосано съответствие, предназначение на финансовите инструменти, предназначение на авансите и общи разпоредби за инвестиции, включително разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013“ е записано:
„Правила за допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа
............................................................
Разходите за закупуване на земя са допустими по мярка 4 и 6 от Програмата, ако е необходима за изпълнението на проекта /за изграждане на недвижима собственост за производствени нужди и за създаване и презасаждане на трайни насаждения/. Допустимите разходи за закупуване на земя не могат да надхвърлят 10% от всички допустими инвестиционни разходи по проекта. Разходите за закупуване на сгради са допустими  за подпомагане по мярка 4 и 6, в случай, че  мястото на инвестицията е в селски район и сградата ще се използва за производствени цели. Допустимите разходи за закупуването на сгради и земя не могат да надхвърлят 10% от всички допустими инвестиционни разходи по проекта“.
т.е по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ са допустими разходи за закупуване на земя, ако е необходима за изпълнението на проекта, както и разходи за сгради, в случай, че мястото на инвестицията е в селски район и сградата ще се използва за производствени цели.

      В отговор на третия въпрос Ви информираме, че има вероятност условията за правото на строеж по мярка 6.4 да бъдат подобни на описаните към момента в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел IV Изисквания към проектите, чл. 23 (Обн. ДВ. бр.84 от 30.10.2015г. - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136666586 ):

„(1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:

1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;

2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1.

(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;

2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);

3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;

4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;

5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.

(5) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес.“

Във връзка с четвъртия въпрос Ви информираме, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) е планирано мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. да стартира през м. ноември 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

За повече информация  и за документите по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за публикуване на мерките и условията за изискване към кандидатите по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по новата ПРСР 2014-2020 г. След приемане на наредба по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване.

В отговор на поставеният от Вас пети въпрос бихме искали да Ви информираме, че на този етап все още не можем да Ви дадем конкретна информация за предстоящите курсове за обучения от страна на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
НССЗ, чрез Център за професионално обучение (ЦПО), предвижда да кандидатства с проект за провеждане на безплатни курсове и семинари по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. след  отваряне на прием на обучителни проекти по подмярката и одобрение на проекта, съгласно националното законодателство за прилагането й.

На този етап няма информация кога подмярка 1.1. от ПРСР 2014-2020 г.ще бъде отворена за прием на обучителни проекти – най-ранната очаквана дата е през 2017 г. Дейностите на ЦПО към НССЗ по тази подмярка ще се публикуват на електронната страница на Службата, откъдето ще може да се информирате за интересуващите Ви обучения. Може да поддържате връзка и с Териториален областен офис Варна  на НССЗ, откъдето  също ще може да получавате информация за предстоящите обучения организирани от Службата.