Въпрос:

Здравейте!

Не знам дали точно към Вас трябва да се обърна за консултация, но ако може поне да ме насочите към кого трябва да отправя въпросите си, тъй като в интернет не можах да намеря информация.
Желая да изградя овцеферма. За целта е необходимо да закупя земя, върху която да изградя желаната от мен ферма. Интересува ме, какъв точно трябва да се статутът на земята, тъй като върху земеделска земя разбрах, че е проблем изграждането на такава ферма, върху ливади също. Първоначално мисля да започна с 51 броя агнета.

Благодаря Ви много за отделеното време!

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме следното:
Компетентният орган, който  се занимава с процедурите по смяна на предназначение на земеделските земи е Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ямбол. Експертът,  който се занимава с тези въпроси, относно предназначението и смяната статута на земята, най-точно ще Ви  обясни каква е процедурата да изградите  овчарник върху земеделска земя.
Относно статута на земята има два вида процедури - със смяна предназначението на имота и без смяна на предназначението.
Нормативната уредба в  която се регламентира условията е следната:
НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им  http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135820107, определя  условията и редът за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). http://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145, Закона за устройство на територията (ЗУТ) http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904  и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за случаите, в които не се променя предназначението им.
Съгласно Чл. 2., ал. 1 на Наредба 19  без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:
„1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;
2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.“

Ако се налага промяна  на  предназначението на  земеделските земи,  за да построите желаната от Вас ферма трябва да се обърнете към Комисията към Областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на имота, в случая в гр. Ямбол, когато исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и не е за държавни или общински нужди.

Нормативната уредба свързана с процедурите за смяна на предназначението на земеделски земи е регламентирана в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) http://www.lex.bg/laws/ldoc/2133870081  и Правилника за неговото приложение(ППЗОЗЗ) http://www.lex.bg/laws/ldoc/-13588477