Въпрос:

Здравейте,
Бихте ли ни информирали дали ще може да се кандидатства по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от новорегистрирана фирма, или трябва да има фирмена история и приключила финансова година?
Интересуваме се от изграждане на цех за производство, включително и внедряване в производство на иновационен продукт и откриване на работни места. Дали бихме имали шанс за одобрение, при условие, че фирмата ще е новорегистрирана? Къде можем да намерим подробна информация относно изискванията?

Отговор:

      В отговор на поставените от Вас въпроси искаме да Ви информираме, че за съжаление на този етап не можем да ви представим  подробна  и точна информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) , тъй като наредбата за прилагане на подмярката е в процес на изготвяне от страна на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по нея. В нея ще бъдат разписани точно какви дейности ще се подпомагат, кой може да кандидатства и какви критерии за подбор ще бъдат прилагани.

Изготвянето на наредбата и условията и изискванията за кандидатстване са отговорност на Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХГ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg
Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) е планирано мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. да стартира през м. ноември 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!
Допълнително от Министерството на земеделието, храните и горите се очаква да бъде определен и списък с населени места от селските райони, в които по подмярка 6.4 да бъдат допустими инвестициите за развитие на селския туризъм.

На този етап е ясна само рамката по подмярка 6.4, която е разписана в приетата от Европейската комисия (ЕК) ПРСР 2014-2020 г.
Съгласно одобрения текст на подмярка 6.4. в ПРСР 2014-2020 г. бенефициенти по подмярката е предвидено да са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
На този етап не е записано изискване с което да не може да кандидатствате по подмярка 6.4 с новооткрита фирма без фирмена история.

По-долу Ви предоставяме информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Съгласно одобрения от ЕК текст в ПРСР 2014-2020г. по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се предвижда да се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Предимство при класирането и одобряването на проекти, ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Допустимите разходи по подмярката за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включват:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.
За повече информация  и за публикуване на наредбата по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието, храните и горите
(http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) , където се публикуват нормативните документи, както и на заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане за мерките по ПРСР 2014-2020 г. След приемане на наредба по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване.