Въпрос:

Добър ден,
Искам да Ви попитам, какво става със субсидиите за получаване, ако земеделския производител физическо лице почине?
Субсидиите, които е трябвало да получи като СЕПП, зелени, НР1 и други, дали ще бъдат получени от наследниците му?

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че съгласно допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135625007, смъртта на земеделския стопанин е форсмажорно обстоятелство:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на земеделския стопанин;......................“

     Информираме Ви, че Държавен фонд „Земеделие“ има процедура, съгласно която, при доказване на форсмажорни обстоятелства дължимите суми от различните схеми и мерки за подпомагане по директни плащания не се губят, а могат да се получат от наследници, които приемат правата и задълженията на бенефициента. За необходимите документи и процедурата при преотстъпване правата за получаване на субсидиите в горецитирания случай, Ви препоръчваме да посетите съответната Областна дирекция на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция. Контактите на областните дирекции може да намерите оттук:  http://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/.

     Предоставят се следните документи:  смъртен акт; удостоверение за наследници; изрично пълномощно на един от наследниците (ако наследниците са повече от един), който да е упълномощен от всички останали наследници да получи субсидиите; откриване на банкова сметка на името на упълномощеното лице, попълване на Заявление за редакция на лични данни/банкова сметка в съответната ОД на ДФЗ-РА и др.