Въпрос:

Здравейте,

Интересувам се за мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Имам ли право да кандидатствам със собствена къща?

Благодаря предварително!

 

Отговор:

В отговор на поставеният от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че за съжаление на този етап не можем да ви представим  подробна  и точна информация за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) , тъй като наредбата за прилагане на подмярката е в процес на изготвяне от страна на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и все още не са ясни конкретни изисквания и условия по нея. В нея ще бъдат разписани точно какви дейности ще се подпомагат, кой може да кандидатства и какви критерии за подбор ще бъдат прилагани.

Изготвянето на наредбата и условията и изискванията за кандидатстване са отговорност на Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХГ. Може да се обърнете към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg.

На този етап все още имаме само рамката на изискванията по  тази подмярка, които са заложени в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е предвидено по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  да се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Допустимите разходи по подмярката за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включват:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Допълнително от Министерството на земеделието и храните се очаква да бъде определен и списък с населени места от селските райони, в които по подмярка 6.4 да бъдат допустими инвестициите за развитие на селския туризъм.

Обърнете внимание, че е предвидено предимство  да се дава на кандидатите и проектите които са:
- осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване.
- проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
- кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
- проекти на тютюнопроизводители;
- проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
- проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).

Относно въпросът ви , дали ще може да кандидатствате със собствен имот - отговорът е да - може да кандидатствате. Тя може да бъде реновирана, но   задължително към момента на плащане категоризирана като туристически обекти по смисъла на Закона за туризма и извършване на такава дейност в нея, ако не сте решили да извършвате в нея друг вид услуга допустима по тази подмярка.

Има вероятност условията за правото на строеж по мярка 6.4 да бъдат подобни на описаните към момента в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел IV Изисквания към проектите, чл. 23 (Обн. ДВ. бр.84 от 30.10.2015г. - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136666586):

„(1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1.
(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства, които:
1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 200 1 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.
(5) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес.“

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

На този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f_%d0%bd%d0%b0_%d0%9f%d0%a0%d0%a1%d0%a0_2018.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.4. да стартира през м. април 2018 г.