Въпрос:

Здравейте,

Възможно ли е по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” да се закупи само сграда и земя, за да се прехвърли съществуващото производство, което в момента е в този район, но е на няколко места, за да се концентрира в едно! Какви са изискванията и какво трябва последователно да се направи?

Отговор:

     Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви информираме, че на този етап тече процедура по подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи"  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР) която ще продължи до 16.05.2018 г. 17:30 ч.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в България.

В насоките  за кандидатстване са посочени допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критериите за подбор.

Подпомагат се проектни предложения, които допринасят за постигане на целите на подмярката чрез:
• по-добро използване на факторите за производство;
• въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
• постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
• подобряване опазването на околната среда.

Приоритет по мярката се предоставя за:
1. Проекти с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
2. Проекти с въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
3. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
4. Проекти с преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
5. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост;
6. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
7.  Проекти, изпълнявани в Северозападния район;
8. Кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
9. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.

Допустими разходи са:
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

В Условия за допустимост на разходите е записано, че "pазходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта по т. 3 и 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

Относно Вашето конкретно питане конкретен отговор не можем да Ви дадем, защото както виждате по-горе финансовата помощ за общите разходи по проектното предложение по подмярка 4.2., посочени в Раздел „Допустими разходи“ и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение от допустиммите разходи

Проектът на насоките може да откриете на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Кандидатстването по подмярката ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН (https://eumis2020.government.bg/). Съгласно новите процедури за подаване на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г. след издаване на заповедта за обявяване на прием на проектни предложения кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка  с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Това е електронната поща на Дирекция "Развитие на селските райони" , която е Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. и биха могли да  отговорят конкретно на въпросите ви.

Ако желаете Вие можете директно да се обърнете към Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.