Въпрос:

Здравейте, искам да попитам, при кандидатстване по мярка 6.1 трябва ли да се променя начина на трайно ползване на имота тъй като се води нива,  а  ще кандидатствам  със сливи (засадени преди 8 г.) Имота съм го взел под аренда.  Разделен е между собствениците с идеални части с една обща скица. Целия имот е 8 дка. Аз ще ползвам само 3.6 дка.

Отговор:

В отговор на поставения въпрос Ви даваме следната информация:
След създаване на трайни насаждения върху земеделска земя се променя начина на трайно ползване, в конкретния случай - от  „ нива“ на „ трайно насаждение“. При кандидатстване по подмярка 6.1. един от документите, които се представят е копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ договор за аренда, с минимален срок пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение. Документите се придружават с копие от скица на имота/ имотите.

Процедурата по промяна начина на трайно ползване на земеделска земя е описана в чл. 78а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/                                    (https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14924799).

Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице ( писмено с нотариална заверка на подписа ) може да подаде заявление по образец до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. Към заявлението се прилагат документът за собственост на земята, скица на имота, удостоверение за наследници и др. документи при необходимост.
Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на техническите дейности за поддържане картата на възстановената собственост. Комисията съвместно със собственика или упълномощеното лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота. В случай, че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.
Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на собственика на земеделската земя или на упълномощеното лице.

Подаването на заявлението и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
За извършването на тази услуга се дължи държавна такса, чийто размер можете да научите от Общинска служба земеделие по местонахождение на имота.

По отношение намерението Ви да кандидатствате по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. (насоките за настоящия прием за публикувани на интернет страницата на ПРСР http://mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx) бихме искали да Ви информираме, че възоснова на предоставената информация не покривате един от критериите за допустимост - икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро стандартен производствен обем (СПО).

Ако отглеждате само 3,6 дка сливи, икономическият размер на Вашето стопанство е 2 608,20 евро СПО, т.е. не покривате долната граница от 8 000 евро СПО.

СПО представлява условните, а не реалните приходи на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства, отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на НССЗ на ел.адрес: www.naas.government.bg/bg/Изготвяне-проекти/19/3363 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение Към насоките за кандидатстване.

Имайте предвид, че когато икономическият размер на стопанството през текущата спрямо кандидатстването стопанска година се доказва със съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, минималният брой на растенията на декар не трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно приложение № 1 от Насоките за кандидатстване.
БРОЙ РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И МИНИМАЛНЕН ПРАГ НА ГЪСТОТА НА РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР
Култури Брой растения на декар по технология на отглеждане Минимален праг на гъстота на растенията на декар*
сливи/джанки - подложка джанка 50 35
Забележка: * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на насажденията.

В насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на проектното предложение;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
-  не по-рано от 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители;
- не по-рано от 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
- не по-рано от 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
-не по-рано от 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство. Общият размер на финансовата помощ е  25 000 евро. Изплащането на помощта става на два пъти. Първото плащане е в размер до 12 500 евро и се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второто плащане е  в размер до 12 500 евро и се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Тъй, като не сте дали по-конкретна информация за размерите на Вашето стопанство и видовете растения/животни, които искате да отглеждате в него, не можем да Ви дадем конкретен отговор за необходимите площи за достигане на минималния Стандартен производствен обем (СПО) от 8000 евро и максималния до 16000 СПО.

На този етап, съгласно насоките за кандидатстване  сливите са включени в списъка на приоритетни култури, за които бихте могъл да получите точки по приоритет  по подмярка 6.1. Останалите приоритетни култури са следните:

Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“
КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ
Зеленчукови култури
1. Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
2. Домати Плодови зеленчукови култури
3. Пипер Плодови зеленчукови култури
4. Сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5. Лют пипер Плодови зеленчукови култури
6. Патладжан Плодови зеленчукови култури
7. Краставици Плодови зеленчукови култури
8. Корнишони Плодови зеленчукови култури
9. Тиквички Плодови зеленчукови култури
10. Дини Плодови зеленчукови култури
11. Пъпеши Плодови зеленчукови култури
12. Бамя Плодови зеленчукови култури
13. Градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
14. Градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури
15. Градински грах ( зелен ) Бобови зеленчукови култури
16. Главесто зеле Листностъблени зеленчукови култури
17. Карфиол Листностъблени зеленчукови култури
18. Салата Листностъблени зеленчукови култури
19. Марули Листностъблени зеленчукови култури
20. Спанак Листностъблени зеленчукови култури
21. Магданоз Листностъблени зеленчукови култури
22. Копър Листностъблени зеленчукови култури
23. Листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
24. Киселец Листностъблени зеленчукови култури
25. Лапад Листностъблени зеленчукови култури
26. Алабаш Листностъблени зеленчукови култури
27. Моркови Кореноплодни зеленчукови култури
28. Магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
29. Целина Кореноплодни зеленчукови култури
30. Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
31. Репички Кореноплодни зеленчукови култури
32. Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
33. Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
34. Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
35. Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
36. Праз Лукови зеленчукови култури
37. Арпаджик Лукови зеленчукови култури
38. Хрян Многогодишни зеленчукови култури
39. Леща за зърно Бобови зърнени култури – варива
40. Десертни лозя Трайни насаждения
Овощни култури
41. Ябълки Семкови овощни видове
42. Круши Семкови овощни видове
43. Дюли Семкови овощни видове
44. Мушмули Семкови овощни видове
45. Сливи/джанки Костилкови овощни видове
46. Праскови/нектарини Костилкови овощни видове
47. Кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
48. Череши Костилкови овощни видове
49. Вишни Костилкови овощни видове
50. Едроплоден дрян Костилкови овощни видове
Ягодоплодни видове
51. Ягоди Ягодоплодни видове
52. Малини Ягодоплодни видове
53. Къпини Ягодоплодни видове
54. Френско грозде (бяло и червено) Ягодоплодни видове
55. Арония Ягодоплодни видове
56. Касис Ягодоплодни видове
57. Бодливо грозде Ягодоплодни видове
58. Боровинки Ягодоплодни видове
59. Смокини Ягодоплодни видове

Проектите по подмярка 6.1 се оценяват при следните критерии за подбор:
1. проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
2. проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци";
3.проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
4.проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;
Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в  насоките за кандидатстване  и се преценяват към датата на подаване на проектното предложение за подпомагане, съобразно приложените към него документи и заявени данни.
По първия критерий - за кандидат със завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост се дават 10 точки.
По втория критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци": 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавят 6 точки. Пример: = СПО*0,00125+6;
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци": 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните от съответния приоритетен сектор ("Животновъдство" или "Плодове и зеленчуци"), умножена по коефициент 0,0015. /Планиран СПО*0,0015≤3/. Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015);
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се дават само 6 точки;
По третия критерий:
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавят 6 точки. Пример: = СПО*0,00125+6;
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, умножена по коефициент 0,0015 /Планиран СПО*0,0015≤3/. Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015);
- в случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв тип производство, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури и/или животни, отглеждани по този начин се дават само 6 точки.
По четвъртия критерий:
- за създаване на 1 работно място се дават 10 точки;
- за създаване на 2 работни места се дават 11 точки;
- за създаване на над 2 работни места се дават 12 точки.
Общият максимален брой точки, който може да получите е 72. В процеса на оценка, проектите на млади земеделски стопани, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) са недопустими за подпомагане.

Информираме Ви, че за  настоящия прием по подмярка 6.1. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  изготвя безплатно проектни предложения на кандидати млади фермери.

Кандидатстването по подмярката ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН (https://eumis2020.government.bg/). Нужно е кандидатите да имат издаден квалифициран електронен подпис, с който да подпишат електронния формуляр като същият удостоверява достоверността на всички приложени документи. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е създаден специално за кандидатстването по подмярката, асоцииран е към профила на кандидата в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществява през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

Ако стопанството Ви обработва само 3,600 дка земеделски площи и нямате възможност да увеличите икономическия размер в СПО, може на по-късен етап да кандидатствате по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно индикативната работна програма  на ПРСР 2014-2020 г. за 2018 г.  по тази подмярка не е предвиден прием на проектни предложения. Вероятно през следващата 2019 г. ще има прием по подмярката, но предвид условието да се доказва доход от земеделие от предишен период, е необходимо потенциалните кандидати да имат готовност и да са наясно с условията.

Освен това по тази подмярка приоритет се дава (получават точки) на проекти на земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури" и/или"Животни".
По тази подмярка Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  също изготвя безплатно проектни предложения на кандидати малки стопанства.