Въпрос:


Здравейте,

На 06,03,2018 ще се регистрирам като земеделски производител. Отглеждам 1,3 ха кайсии. Тази година вече ще плододават. Въпросът ми е дали мога да кандидатствам по схемата за обвързано подпомагане за плодове тази година тъй като видях, че срока е бил до 31.01.2018 г. Регистрацията като ЗП е първа.

Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че за да участвате за подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за плодове трябва да отговаряте на определени изисквания.

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, когато  са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и ползват с правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане. Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявление за подпомагане и извършване на промени в него, определени в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. Изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.). https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656.

Заявление за подпомагане се подава през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявление за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.
След като вече има подадено заявление до 15 май в срок до 31 май могат да се правят промени в него и в приложените документи, включително да се добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки. Когато 31 май е неприсъствен ден, срокът за промени в заявлението изтича в първия следващ работен ден.
Когато кандидатът за подпомагане промени подаденото заявление и/или приложените към него документи след 31 май, РА намалява полагащите му се плащания за извършените промени с 1 % за всеки работен ден закъснение.
Заявление за подпомагане може да бъде подадено най-късно до 9 юни на съответната година.
В Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. са разписани изискванията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. С наредбата можете да се запознаете на този линк https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007

За да имате право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове трябва да стопанисвате минимум 0.5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните видове култури: Ябълки; Круши; Кайсии/зарзали; Праскови/нектарини; Череши; Вишни; Ягоди; Малини.
Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха.
Подпомагането е на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура.

Има заложени минимални добиви от хектар като за кайсии те са 4 970 кг/ха или 497 кг/дка.
Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.
След като вече сте подала заявление за подпомагане и сте посочила участие в Схемата за обвързано подпомагане за плодове следва в периода от 1 януари 2019 г. до 31 януари 2019 г. да представите в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ - РА декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.

Такива документи са:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.
Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2018 г.-31 януари 2019 г.
Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.
Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:
•   най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);
• почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).
Нормативно установените изисквания относно допустимостта за подпомагане на дадени земеделски площи са регламентирани в Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. На този линк може да се запознаете с цялата наредба https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136457947
Важно е да знаете, че предстои промяна на тази наредба.

В Наръчника за кандидатстване за директни плащания кампания 2018 г. може да се запознаете подробно с всички схеми за директни плащания.  http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8/n2018.sflb.ashx.