Въпроси:

Здравейте! От 2015г. имам регистриран животновъден обект- пчелин, който към момента е с 42 бр. кошери. Пчелинът ми е разположен върху собствен недвижим имот. Към момента не съм регистриран земеделски производител, но смятам скоро да подам документи за регистрация. За предходните години нямам реализирани печалби от пчелина, тъй като само развивах и увеличавах броя на пчелните семейства и съответно продукцията беше единствено за лична консумация. Първите ми продажби на мед са от м. Януари 2019г., за които имам и необходимите продажни документи. Въпросите ми са следните: 1. След като се регистрирам като земеделски стопанин ще имам ли право да кандидатствам по Мярка 6.3- „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“; 2. В случай, че нямам право да кандидатствам по Мярка 6.3, по коя друга Мярка бих могла да кандидатствам?

Отговори:

Уважаема госпожо Тодорова,
В отговор на поставения от Вас първи въпрос, Ви информираме, че съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатствате за подпомагане по различни схеми и мерки за Директни плащания и по Програмата за развитие на селските райони, включително и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.Това разбира се не е единствено условие за да бъдете допустим по дадена подмярка -  трябва да отговаряте и на останалите условия за кандидатстване и допустимост.  
Към настоящия момент условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“са посочени в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г., но се очаква преди стартиране на приема през 2019 година, да има изменения и допълнения в насоките за кандидатстване.
Важно е да знаете, че през настоящите и бъдещи приеми на проектни предложения по различните подмерки от ПРСР 2014-2020 г.  вече се подават електронно от кандидатите единствено чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУИ 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Информираме Ви също, че НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН  2020.
Съгласно публикуваната на сайта на МЗХГ Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е планирано подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ да стартира през месец май 2019 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!  http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/


Към настоящия момент, преди да са публикувани насоките за кандидатстване за прием на проектни предложения през 2019 г., Ви представяме изискванията за допустимост, съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756).

За да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
ВАЖНО:  Условието за доказване на доход от земеделска дейност  се доказва с представянето на: 1. Справка – декларация за дела на приходите от продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска продукция директно свързани със земеделската дейност спрямо общите приходи през предходната година; 2. Заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната финансова година, спрямо годината на подаване на заявлението за подпомагане;
За информация: Ако доходът от предходната година е от растениевъдна дейност, ще са необходими документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване. Имотите под наем или аренда, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
Съгласно все още действащата Наредба 10 приходите, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, в това число и пчеларството, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че животновъдният обект е вписан в списъка в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване. Очаква се тези изисквания да бъдат изменени по следния начин: За приходи от животновъдна дейност се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект само по смисъла на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за годината, предхождаща годината на кандидатстване. Няма да се признават приходи, ако са получени преди датата на издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност .
Регистрацията на животновъден обект само по смисъла на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  за година означава, че обектът отговаря на ветеринарномедицинските изисквания и изискванията за хуманно отношение към животните.
Пример за доход от земеделска дейност: Ако доходът Ви от неземеделски дейности /заплати, наеми, помощи за безработица, пенсии и т.н – всички доходи, облагаеми или не по закон/ за 2018 г. е 10 000 лв., трябва да имате доход от земеделска дейност не по-малко от 5 000 лв. Така ще  изпълните условието за размера на дохода от земеделска дейност да бъде минимум 33 % спрямо общия доход за годината, който в дадения пример е 15000 лв. /10000 лв. + 5000 лв./
ВАЖНО : От предоставената от Вас информация, е видно, че от създаването на пчелина до момента нямате реализирана продукция от пчелни продукти. Това Ви прави недопустима за кандидатствате по подмярка 6.3, освен ако нямате реализирана друга земеделска продукция.

3. Приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

4. Да имате икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.
СПО се изчислява с помощта на таблица, която е  включена и като приложение № 1 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г.
Съобразно размера на стопанството, за да сте допустим кандидат по подмярката трябва да отглеждате от 32 бр. до 125 бр. пчелни семейства или да имате икономически размер на стопанството измерен в СПО от 2045,17 евро /за мин. 32 бр. пчелни семейства/ до 7988,94 евро /за макс. 125 бр. пчелни семейства/. 
Във Вашия случай 42 броя пчелни семейства са с икономически размер в СПО - 2684,28 евро., т. е. отговаряте на изискването. Препоръчваме колкото се може броят на пчелните семейства да се доближава до максималния размер от 7999 евро включително, без да се  надвишава. Така ще съберете повече точки при класирането на проектите  и шансът за одобрение ще е по-голям.
5. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
6. Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

ВАЖНО: Животновъдният обект трябва да е регистриран в БАБХ по член 137 от ЗВД. Процедурата при регистрация на животновъдния обект е следната: Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията.  Към заявлението се прилагат: 1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта; 2.  копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта; 3. документ за платена такса. В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.  Комисията в тридневен срок представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ. Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските. Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ. В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказ.
Допустими кандидати по подмярка 6.3. са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите. Собственикът на капитала на ЕООД и собствениците на капитала на ООД трябва да са физически лица.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност - инвестиции, обучение и др. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.

Съгласно чл. 19 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 и Приложение № 9, приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки);
- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет  ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)
Съгласно наредбата за прилагане на подмярка 6.3,  проектите които не са събрали минимум 10 точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

В отговор на поставения от Вас втори въпрос, Ви информираме, че се очаква да излезе новата Национална програма по пчеларство, която ще е за периода 2020 – 2022 г., по която бихте могли да кандидатствате.  Към настоящия момент не са ясни какви ще са конкретните условия за кандидатстване, но се очаква да нямат голяма разлика със старата програма. За информация Ви предоставяме Националната програма по пчеларство, която приключи за  периода 2017 – 2019 г. /Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136925546)/. Съгласно програмата, финансова помощ се предоставя на земеделски стопани извършващи дейности и инвестиции свързани с пчеларството, в т.ч. за закупуване на пчелни семейства. За подпомагане на НПП могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).  Кандидатстването става в Областните дирекции на Държавен фонд"земеделие"(ДФЗ) по постоянен адрес на кандидата - физическото лице или по седалище и адрес на управление на юридическото лице.
Мерки по Националната програма по пчеларство 2017 - 2019г.(НПП), по които може да се кандидатства за финансово подпомагане са:

• МЯРКА А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, дейност "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед";
• МЯРКА Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
• МЯРКА В – Рационализиране на подвижното пчеларство;
• МЯРКА Г - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти (физикохимичен анализ на пчелен мед);
• МЯРКА Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз, включваща дейности за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.
За да сте допустим за кандидатстване по мерките от НПП, трябва да отговаряте на определени условия за подпомагане, а именно:
По мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари са следните:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
- стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
- стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
- стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
- притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.
По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
- центрофуга;
- нож за разпечатване;
- матуратор;
- восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
- вана за разпечатване.
Активите и оборудването се подпомагат при следните условия:
- за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи;
- заявеният актив и/или оборудване отговаря на законово разписаните изисквания за производство на храни;
- заявеният актив и/или оборудване е ново и не е втора употреба;
- заявеният актив и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ЕТ и ЮЛ).
Финансовата помощ по мярка А е в размер на 50% от одобрените разходи, но не повече от 2500 лв. за цялата дейност за всяка година.
По мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци, юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и признати организации на производители на мед и пчелни продукти. Допустимо за кандидат е и сдружение на пчелари, което не е регистрирано като земеделски стопанин, като в този случай то кандидатства за подпомагане и разпределя активите само между членовете си, които са регистрирани земеделски стопани.
Допустимите кандидати следва да отговарят едновременно на следните условия:
- стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
- стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
- стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, лицензирани за употреба съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година.
Финансовата помощ  по мярка Б е в размер на 85% от одобрените разходи за признати организации на производители и 80% - за всички останали кандидати.

По мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят едновременно на следните условия:
- стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
- стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
- стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
- притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
- поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.
По мярката се финансират разходи за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа) в разновидности, описани в приложение № 2.
Разходите по се подпомагат при следните условия:
- заявеният за подпомагане актив следва да има минимална вместимост 10 броя кошери;
- заявеният за подпомагане актив е нов и не е втора употреба;
- броят на допустимите за финансиране активи по мярката - не повече от един брой за тригодишния период 2017 - 2019 г.;
- финансираният актив е заприходен в инвентарна книга/счетоводна система (за ЕТ и ЮЛ);
- заявеният за финансиране актив е регистриран в КАТ като ППС, категория О-1 или категория О-2 в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата.

Финансовата помощ е в размер на 50% от одобрените разходи, но не повече от 2500 лв. за цялата дейност за всяка година. Финансираните по мярката кандидати се задължават да практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 г. от изплащането на помощта

По мярка Г - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. с пчелни семейства, и признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, които отговарят едновременно на следните условия:
- стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
- стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
- стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
По мярката се подпомагат следните разходи:
- хидроксиметилфурфурол;
- диастазна активност (количествено);
- редуциращи захари и захароза;
- полен;
- водно съдържание;
- неразтворими във вода примеси;
- електропроводимост;
- свободна киселинност;

Финансовата помощ по мярката е в размер на 85% от одобрените разходи за признати организации на производители и 80% - за всички останали кандидати.

По мярка Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз:
Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., производители на пчелен мед и пчелни продукти за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство на пчелен мед и пчелни продукти, произведени от техните членове.
Допустими за подпомагане са лицата, които отговарят едновременно на следните условия:
- стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
- стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
- стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.

По мярката се подпомагат следните разходи:
1. Закупуване на нови кошери от следните модели :
а) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 3 корпуса, дъно, капак;
б) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак;
в) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 2 корпуса, дъно, капак;
г) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак;
д) Фарар комплект, с части на комплекта - 4 корпуса, дъно, капак;

Допустими кандидати са регистрирани земеделски стопани с от 20 до 150 пчелни семейства, които не са получили финансиране по НПП за 150 и повече кошери и не извършват дейности, свързани с производство и търговия на пчелни кошери. Допустими разходи за закупуване на: Нови кошери – брой, равен на отглежданите пчелни семейства, но не повече от 50.
Финансовата помощ по дейността е в размер на 50% от одобрените разходи.

2. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на отводки;
Допустими разходи са за закупуване на отводки – брой, равен на отглежданите пчелни семейства, но не повече от 50.
Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с минимум 20 пчелни семейства, които не са лицензирани Наредба № 47/2003 г. производители на отводки.
Финансовата помощ по дейността е в размер на 75% от одобрените разходи за признати организации на производители и 70% - за всички останали кандидати.

3. за закупуване на пчелни майки;
Допустими разходи за закупуване на: Пчелни майки
- при налични до 50 пчелни семейства – 1,5 пъти броя на съществуващите;
- от 51 до 150 пчелни семейства – до размера на отглежданите семейства;
- над 150 пчелни семейства – в размер на ½ от отглежданите
Финансовата помощ по дейността е в размер на 80% от одобрените разходи за признати организации на производители и 70% - за всички останали кандидати.

От получената от Вас информация, става ясно, че сте стартирали земеделската си дейност през 2015 година. Това Ви прави недопустим кандидат по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ /ако има прием/, тъй като от началото на земеделската Ви дейност са изминали повече от 24 месеца преди кандидатстване по подмярката.

В заключение, нашият съвет е посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство, за предварителните действия които да предприемете за да може да кандидатствате и са свързани с допустимите условия и т.н.  Експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по други въпроси свързани с Програмата за развитие на селските райони. Службата има богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окаже съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната. Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09  74, 76, 77, 78, 79 и 91