Въпрос:

Здравейте!
Имам няколко въпроса относно процедурата за кандидатстване по мярка 6.3.
1. Държавен служител съм, мога ли да се регистрирам като Земеделски стопанин?
2. При регистрацията като ЗП мога ли само с дворно място с договор за ползване с размер 2,300 дка?
3. За кандидатстване па 6.3 достатъчно ли е площта на двора 2,300 дка ? Ако отговора Ви тук е НЕ, мога ли да сключа договор към днешна дата за ползване на земеделска земя, която към настоящият момент се обработва от Земеделска кооперация и е засята?
4. Как мога да докажа приход от стопанска дейност към настоящият момент за да мога да кандидатствам по приема по 6.3?
5. Каква минимум трябва да е площта на дворът/земята с която може да се кандидатства по 6.3?
6. И дали само с една култура трябва да се кандидатства по мярката?

Благодаря Ви предварително!

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви даваме следната информация:
По въпрос 1. В член 7 алинея 2 от Закона за държавния служител са посочени ограниченията за полагане на допълнителен труд от държавните служители, сред които не фигурират земеделските стопани. Но дали имате право да се регистрирате като земеделски стопанин зависи от длъжността, която заемате, учреждението, в което работите и ред други фактори, поради което е най-добре да се консултирате с юрист или специалист по човешки ресурси във Вашето учреждение.

По въпрос 2. Да. След като имате правно основание за ползване на дворното място можете да се регистрирате като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. Какво трябва да се знае преди да се пристъпи към регистрация:
- Държавното обществено осигуряване на земеделските стопани е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества и лица, упражняващи свободна професия или занаят.
- Регистрираните земеделски стопани – физически лица не могат да получават помощи при безработица.
- Областните дирекции “Земеделие ” предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на Териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски стопани – физически лица.
- След първоначалната си регистрация в срок от седем дни физическото лице земеделски стопанин задължително се вписва в Агенция по вписвания в регистър БУЛСТАТ. За целта представя регистрационната си карта като земеделски стопанин/зелен картон /и негово копие.

По въпроси 3. и 5. За кандидатстване по подмярка 6.3 няма изискване за минимален размер на обработваемата земя. Количеството земя, която ще Ви е необходима зависи от културите, които възнамерявате да отглеждате.  Изискването по подмярката е да имате икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.
СПО се изчислява с помощта на таблица, която е  включена като приложение № 1 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г.
По принцип можете да сключите договор за наем/аренда с всеки, който има законово право да отдава земя, дори тя вече да е засадена/засята, но за Вас е важно засадените/засяти култури да фигурират в списъка с приоритетни култури, съгласно Приложение № 8 към чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредбата.
(http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756).

Информираме Ви, че към настоящия момент условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“са посочени в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г., но се очаква, преди стартиране на приема през 2019 година, да има изменения и допълнения в насоките за кандидатстване.
Важно е да знаете, че проектните предложения по различните подмерки от ПРСР 2014-2020 г. вече се подават електронно от кандидатите единствено чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУИ 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Информираме Ви също, че НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН  2020.
Съгласно публикуваната на сайта на МЗХГ Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е планирано подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ да стартира през месец май 2019 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!  http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
Към настоящия момент, преди да са публикувани насоките за кандидатстване за прием на проектни предложения през 2019 г., Ви представяме изискванията за допустимост, съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756).

За подпомагане по подмярка 6.3 могат да кандидатстват физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
Кандидатите към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да:
• са регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.;
• са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
• имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро;
• са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя и собственици и/или ползватели на животновъдните обекти и сгради;
• са микропредприятия или малки предприятия;
• не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г., "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР 2007-2013 г. и не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007-2013г. за последните пет години. Изискванията се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата.

Договорите за наем и/или аренда, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2 000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и да са с минимален срок на действие пет години, от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата с правно основание за ползване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и в съответствие с: чл. 33б от ЗПЗП и режимите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие, за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Тя се предоставя за максимален срок от пет години при коректно изпълнение на бизнес плана. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
• първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ;
• второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – когато след извършена проверка от Разплащателна агенция се установи точното изпълнение на бизнес плана.
Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка.
Началото на изпълнението на бизнес плана може да започне след подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от девет месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка на изпълнението му той трябва да доказва: увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния с минимум 2 000 евро, измерен в СПО и/или увеличаване на площта със засети/засадени култури с най-малко 20 % спрямо площта при кандидатстването /за изцяло растениевъдни стопанства/ и/или  увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 % спрямо животните към датата на кандидатстване /само за изцяло животновъдни стопанства/. При смесените стопанства се прилагат последните две изисквания за отглежданите култури и животни. Бизнес планът трябва да доказва постигане на поне един специфичен за стопанството резултат. Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка на неговото изпълнение стопанството трябва да достигне съответствие със стандартите на Европейския съюз - ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
Кандидатът не по-късно от подаване на заявката за второ плащане трябва да премине обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основни проблеми на опазване на околната среда в земеделието. Това условие не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда, или които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“, предоставян безвъзмездно от експертите на НССЗ. 
Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи необходима за нуждите на стопанството, която да съответства на конкретната дейност на стопанството.

Приоритет се дава на проекти на земеделски стопани, които:
• към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни включени в списък, приложен към Наредбата по мярката;
• отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор „Етерично- маслени култури“ включени в списък, приложен към Наредбата по мярката;
• притежават стопанства, които произвеждат биологична продукция;
• притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
Когато проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Всеки от критериите носи определени точки, които се изчисляват по методика. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор.

По въпрос 4. Във връзка с изискването най - малко 33% от общите приходи/доходи за предходната календарна година да са получени от земеделска дейност Ви информираме, че това се доказва с представянето на следните документи /съгласно чл.5, ал.12 от Наредба № 10 от 10.06.2016г./:
• заверено копие от Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година, от годината на подаване на заявлението за подпомагане. Към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане;
• документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
Имотите под наем или аренда /тук се включват и имотите попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ трябва:
 да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
 не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
 да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
 за приходи сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че животновъдният обект е вписан в списъка в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване. Уточняваме, че това изискване е съгласно действащата Наредба № 10, но се очаква това изискване да бъде изменено по следния начин: За приходи от животновъдна дейност се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект само по смисъла на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за годината, предхождаща годината на кандидатстване. Няма да се признават приходи, ако са получени преди датата на издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност .
приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.
Пример за доход от земеделска дейност: Ако доходът Ви от неземеделски дейности /заплати, наеми, помощи за безработица, пенсии и т.н – всички доходи, облагаеми или не по закон/ за 2018 г. е 10 000 лв., трябва да имате доход от земеделска дейност не по-малко от 5 000 лв. Така ще  изпълните условието за размера на дохода от земеделска дейност да бъде минимум 33 % спрямо общия доход за годината, който в дадения пример е 15000 лв. /10000 лв. + 5000 лв./


По въпрос 6. Няма ограничение в броя на културите, с които може да  кандидатствате. Но Ви препоръчваме културите, които ще отглеждате да са в приоритетен сектор, съгласно Приложение № 8 към чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредбата, като Ви обръщаме внимание, че е възможно списъкът с приоритетните култури да претърпи промени.


В заключение, нашият съвет е посетите най-близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство, за предварителните действия които да предприемете за да може да кандидатствате и са свързани с допустимите условия и т.н.  Експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по други въпроси свързани с Програмата за развитие на селските райони. Службата има богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окаже съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.

НССЗ има офис във всеки областен град на страната. Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09  74, 76, 77, 78, 79 и 91