Въпрос:

Ако земеделски стопанин обработва 8 дка, засети с пшеница и 4 дка, засети с царевица, ще получи ли директни плащания?

Отговор:

Земеделският стопанин, който отглежда описаните по-горе култури, ще получава плащания по Схемата за единно плащане на площ (Директни плащания), ако отговаря на следните основни условия:

А) земите, за които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние според националните стандарти, уредени със заповед № РД 09-616 от 21.07.2010 г. на министъра на земеделието и храните.
Б) минималният размер на стопанството да е минимум 0,5 хектара (5 дка) за трайни насаждения и 1 хектар (10 дка) за останалите култури;
В) минималния размер на всеки парцел в стопанството заявен за подпомагане трябва да е 0,1 хектара (1 дка). Стопанството може да има и парцели под 1 дка, но за тях не се получава финансова помощ и не се включват при определяне на минималния размер по буква „Б“.

Други изисквания са:

А) реално да ползва заявените от него площи и те да са на негово разположение към 31 май на съответната година;
Б) да разполага с необходимите документи, доказващи правното основание за ползване на обработваната земя посочени в чл.2а от Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., посл. изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.);