Въпрос:  

Интересуват ме програми за млади земеделски стопани до 40 год., които започват сега дейност, също и за съществуващи ЗП - за обновяване на техническа база.


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че информацията която предоставяте за Вашето стопанство не е конкретна и съответно не можем да Ви дадем конкретен отговор за подходящ за Вас вариант за кандидатствате забезвъзмездна финансова помощ.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува индикативна годишна работна програма на ПРСР, която съдържа мерките, които ще бъдат отворени за съответната година.

Информираме Ви, че съгласно индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за 2022 г., се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира прием по Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Може да се запознаете с програмата на следния линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/10/igrp_2022.docx

Имайте предвид и следното: При кандидатстване по мерките от ПРСР е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни. Така например  се дава приоритет на плодове и зеленчуци, но има списък с определени култури към насоките за кандидатстване. Но черупковите овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени) не са приоритетни култури по тези две подмерки  при досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г., а дали ще им бъде даден приоритет при следващи приеми и през следващия програмен период все още не е взето решение. Това не означава, че стопани с такива култури са недопустим кандидат, а че няма да получат точки по този критерий и за тази дейност, а само по други критерии.

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките. Има нова Таблица, която ще се прилага в преходния период 2021-2022 г. Таблицата може да намерите тук: (раздел „ПРСР“): https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

А тук се отваря директно таблицата и указанията:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по последния прием на проектни предложения по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в условията за кандидатстване през предстоящия прием.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години.

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Има критерии за подбор на проектните предложения (получаване на точки): кандидати са със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“; стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти; проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации и последен критерии- създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 20 точки, съгласно критериите за подбор.

На следния линк бихте могли да се запознаете с условията за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. от изминалия прием:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486

Относно втория Ви въпрос Ви информираме, че предоставената информация относно стопанството, размера и неговото направление също не е достатъчна за да дадем конкретен отговор, но съгласно индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за 2022 г.  https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/10/igrp_2022.docx не се очаква да стартира прием на проекти предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, както и по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  тъй като към момента бюджетът по тези мерки е усвоен напълно през изминалите приеми.

Ще Ви представим накратко и условията за кандидатстване от последниите приеми:

Критерии за допустимост на кандидатите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на:

а) земеделски стопани;

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите.

2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно  да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

 - получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

 -  да са  регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперициите

3. Не е допустимо доказване на минималният стандартен производствен обем с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към датата на подаване на проектното предложение.

По мярката ще бъше предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС, включително инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Пълните условия за прилагане на подмярката може да видите тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb

Относно подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и да имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производството им е в един от секторите „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично – маслени и лекарствени култури“.

Условията за прилагане на подмярка 4.1.2 от последния прием може да видите тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

ВАЖНО! Обръщаме Ви внимание, че въпроса по коя подмярка можете да получите финансиране  изисква допълнителна информация от Вас и зависи от различни условия.  Тъй като се намираме в преход към следващия програмен период на ПРСР, е възможно да се направят известни корекции в изискванията за кандидатстване.Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашите намерения за земеделско  стопанство, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможностите за подпомагане на Вашата дейност по схеми и мерки от ПРСР,  за предварителните действия които да предприемете за да може да кандидатствате и са свързани с допустимите условия и т.н.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 98