Въпрос

Пиша Ви този имейл с молба за малко информация или насоки. В момента стопанисвам около 5 декара лозя и 2 декара насаждения от нар, но не съм регистриран като производител. Бих искал да "превърна" тези земи в един вид малко селско стопанство, което след време да развивам и с което да участвам в проекти и т.н. Имам възможност да преобразя помещения - в складови такива и/или малка винарска изба.

Също така се интересувам от иновации като фотоволтаични системи, капково напояване, събиране на дъждовната вода и т.н.

Бихте ли ме насочили към кои институции да си представя идеите за повече информация?

 

Отговор:

Предвид информацията във Вашето запитване съществуват множество възможности и коя стратегия ще изберете зависи единствено от личната визия за развитие, възможностите да покриете изходните изисквания за кандидатстване и решенията, които ще вземете, след като се запознаете със всички възможности към момента и за в бъдеще.  

На базата на информацията от Вашето запитване Ви предоставяме кратка информация по наша преценка, което ще Ви помогне да установите приблизително своя потенциал, но Ви съветваме да вземете окончателно решение след обсъждане на всички варианти и подробности с безплатната консултация от териториалните звена на НССЗ, които са разположени във всеки областен град.

Трябва да имате предвид, че, за да кандидатствате за подпомагане по схемите за директни плащания, по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и националните програми и схеми за подпомагане, трябва да сте регистриран като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Чрез регистрацията ще декларирате своите площи и култури, а регистрационната карта от нея служи за легитимиране на земеделския стопан пред контролните органи и финансиращите институции.

Регистрацията се извършва в Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице (ФЛ) или едноличния търговец (ЕТ) или по адрес на седалището на юридическото лице (ЮЛ). Адресът на ОДЗ-Благоевград е: гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Коритаров“ № 2, тел.: 073/ 88 20 32, e-mail: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg .  Със съдържанието на наредбата можете да се запознаете от следния линк: https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334.

Упоменатите от Вас земеделски площи имат потенциал да бъдат подпомогнати със субсидия по директните плащания в следващ период. Кампанията за 2022 г. за подаване на заявления за подпомагане вече приключи. Ежегодният срок за подаване на заявленията за подпомагане по схемите за директни плащания е от 1 март до 15 май, а, ако подадете заявлението в периода от 15 май до 9 юни, ще Ви бъде наложена санкция от 1% за всеки просрочен ден.

Схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ – Директни плащания за Кампания 2022 г.

Площите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Хоризонтално изискване – площ на стопанството минимум 0.5 ха и минимален размер на парцела от 0.1 ха.
  • Земеделски площи са: обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения.

На земеделските площи трябва да се извършва земеделска дейност, т.е. да се произвежда земеделска продукция, да се извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:

• най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);

• почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

Земеделските площи се проверяват за наличие на регистрирано валидно правно основание за ползване.

Основните схеми за подпомагане, базирани на площ, са следните:

1. СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП)

Подпомагането е на хектар допустима земеделска площ, върху която се извършва земеделска дейност и която има валидно правно основание за ползване. Определен е слой с допустими площи.

2. СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Плащането е за първите до 30 ха за всяко стопанство, независимо от размера.

Изискванията за допустимост са:

- земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП;

- земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП.

3. СХЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРАКТИКИ, КОИТО СА БЛАГОПРИЯТНИ ЗА КЛИМАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ)

Във Вашия конкретен случай имате право да получавате зелени директни плащания, тъй като отглеждате трайни насаждения. За площите с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания и плащането се получава автоматично.

4. СХЕМА ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Подпомагането е на годишна база. Субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането е с надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП.

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление.

2) Участници: физически лица (ФЛ) и юридически леца (ЮЛ).

3) Период на създаване на стопанството: не повече от 5 г. преди кандидатстването.

 

Ако Вашите лозови насаждения са от десертно грозде, то имате право и на допълнително подпомагане по една от схемите за подпомагане за плодове и зеленчуци като част от директните плащания. Във Вашия конкретен случай е: Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде).

По схемата се подпомагат допустими (по СЕПП) площи (заедно или по отделно) със сливи и/или десертно грозде с размер минимум 0.5 хектара. Минималният размер на парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен и реализиран добив от съответната култура (4 500 кг/ха за десертно грозде). Представят се документи, доказващи реализацията на продукцията. Прави се съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Изчерпателна информация за директните плащания бихте могли да намерите в Наръчника за кандидатстване за директни плащания – Кампания 2022 на следния линк: https://www.dfz.bg/assets/22493/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9F_2022.pdf .

 

Относно Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР)

Имайте предвид, че при кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. един от основните показатели, според които се определя по коя мярка е допустим да кандидатства кандидатът, е стопанството да има определен икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията в евро, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт. Има електронна таблица в Excel за преходния период 2021-2022 г., която може да изтеглите от тук и да попълните точните декари на своето стопанство, за да изчислите своето СПО.  

Предвид допускането, че сте на възраст между 18 и 40 навършени години, поради дадената от Вас информация за завършена през настоящата 2022 г. магистърска степен във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в гр. Пловдив, и предвид, че не сте били регистриран като земеделски стопанин по Наредба № 3, е препоръчително  да се запознаете с изискванията на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

ВАЖНО! Съгласно „Актуализираната индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г.“, (публикувана на 21 юли 2022 г.) се предвижда в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира прием по подмярка 6.1. По този прием НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Актуализираната индикативна годишна работна програма може да видите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/   (в раздел „Работни програми и графици“).

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване, които бяха валидни за последния завършил прием по подмярка 6.1 в началото на 2022 г., като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в тях в предстоящия прием до края на 2022 г.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

-    да имат до 40 навършени години;  

- да са регистрирани за първи път по Наредба № 3 от 1999 г. (не повече от 24 месеца);

-    да имат СПО между 8 000 евро и 16 000 евро включително;

-    да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя за производство на продукция (не повече от 24 месеца);

-    да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в стопанство земя;

- изготвя се бизнес план за период от 5 години, който трябва да докаже нарастване на стопанството с 4 000 евро.

Финансовата помощ е в размер от 25 000 евро. Първото плащане от 12 500 евро е след сключване на договора. Второто плащане от 12 500 евро е  след проверка от ДФЗ-РА за изпълнение на бизнес плана. Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

Проектите се оценяват по критерии за оценка, за които се присъждат точки и не трябва да са по-малко от 20. Някои от критериите за оценка на проектите в последния прием (не е задължително проектите да отговарят на всички едновременно) са:

- завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

- стопанства с по-висок СПО (СПО се умножава с коефициент);

- проекти в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци";

- сертифицирани стопанства или планират да се сертифицират за биологично производство;

- инвестиции в иновативни за стопанството технологии - като иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации;

- създаване на нови работни места.

На този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/InfoEnded/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, може да се запознаете с условията за кандидатстване по подмярка 6.1, които бяха заложени в последния приключил прием на проекти в началото на 2022 г.

 

Трябва да имате предвид, че програмният период 2014-2022 г. вече изтича и в ход са последните възможности за договаряне по някои от мерките на ПРСР 2014-2022 г. Не всички мерки ще имат обявен прием до края на 2022 г. В същото време съдържанието на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. все още не е финализиран и одобрен и не са ясни изискванията и периодите за бъдещи приеми по отделните интервенции.

Въпреки това, за Ваша информация и според споменатите от Вас изходни данни (5 дка лозя винени/десертни и 2 дка нар), изчислихме, че СПО на Вашето стопанство е под 2 000 евро, което е малко под долния праг, за да изпълните едно от изискванията по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Накратко основните изисквания по подмярка 6.3 са:

Финансовото подпомагане за един кандидат е до 15 000 евро (29 337 лв.). Първото плащане от 10 000 евро е в срок до два месеца след сключване на договора. Второ плащане от 5 000 евро е след проверка изпълнението на бизнес плана, който е за 5 г. и трябва да се докаже увеличаване на СПО с 2 000 евро.

Допустими кандидати, които са:

- ФЛ, ЕТ, ЕООД и ООД, регистрирани по Търговския закон;

- регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.;

- имат СПО между левовата равностойност на 2 000 евро и 7 999 евро включително;

- са собственици, наемател и/или арендатор на цялата налична земя.

Можете да се запознаете с изискванията от последния прием на този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/a5e25ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240  Както ще видите, няма поставени ограничения относно видовете инвестиции. НССЗ изготвяше безплатно документите за кандидатстване.

Според Актуализираната индикативна годишна работна програма за 2022 г., публикувана на 21 юли 2022 г. на електронната страница на Министерство на земеделието от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, не е предвиден прием на проекти по подмярка 6.3 до края на 2022 г., както може да видите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/  (в раздел „Работни програми и графици“).

           

Относно въпросите за фотоволтаични системи, капково напояване, събиране на дъждовна вода и др. Ви препоръчваме да посетите YouTube канала на НССЗ, където може да гледате видео материали свързани с тях от проведени онлайн семинари:

 

Относно въпроси, свързани с изискванията в сферата на лозарството и винопроизводството, можете да се обърнете към Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Информация за възможностите за подпомагане на производителите на вино е описана в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г., която може да видите тук: http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&submenuid=1217 , а също можете да следите актуалните процедури и от електронната страница на ДФЗ: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/. Съществуват и някои други възможности.

 

В заключение, Ви съветваме за допълнително възникнали въпроси да посетите най - близкия за Вас териториален областен офис на НССЗ или да се свържете с експертите ни по телефона.

След като се запознаят с Вашата дейност и намерения, експертите ни ще Ви дадат безплатни консултации, информация и съвети за развитие на стопанството, включително консултации в областта на растениевъдството (възможност за почвен анализ), животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с ПРСР 2014 - 2020 г. Службата имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които службата работи.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък - от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ”(https://www.naas.government.bg/zanas/struktura/glavna-direkciya-sveti-v-zemedelieto/teritorialnisektori/blagoevgrad ).

Главна дирекция "Съвети в земеделието"

Национална служба за съвети в земеделието

Електронна поща: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 76, 79 и 98