Кърджалийска област обхваща една от най-южните географски зони в България. Граничи със Смолянска, Пловдивска и Хасковска области, а на юг с Гърция. Област Кърджали обхваща 7 общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене. Черноочене и Кирково са двете общини в областта съставени изцяло от села.
Област Кърджали заема обща площ от 3 209,1 кв.км с население 152 808 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г.
В климатично отношение областта попада в южнобългарската климатична област и по-точно в източнородопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние.  Климатът като цяло е мек и влажен. През зимата минималните температури са сравнително високи, а лятото е слънчево и горещо.
Преобладаващият почвен тип в област Кърджали са канелените горски почви. Срещат се също в по-малък размер кафяви горски почви, рендзини (хумосно-карбонатни), алувиални, канелено-подзолисти, делувиални. Почвите в областта са едни от най-бедните в страната. Благоприятстват отглеждането на висококачествен ориенталски тютюн от произход Джебел басма. Тютюнът е основна култура за областта. Районът е изключително благоприятен за отглеждане на костилкови и орехоплодни овощни видове.
Използваната земеделска площ в Кърджалийска област е 256 558 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 650 331 дка, трайни насаждения (общо) – 13 136 дка, постоянно затревени площи /мери и пасища – 538 110 дка, тютюн – 23 534 дка, лозя – 4 178 дка. Гори и залесени площи – 674 459 дка, необработвани земеделски земи – 4 660 дка. Броят на земеделските стопанства е 22 833, а на животинските единици – 56 733.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Кърджали сочат, че в областта се отглеждат: 48 417 говеда и биволи ( 8,2 % от общия брой в страната), крави и биволици – 51 805 ( 9% от общия брой в страната), овце  – 94 520 ( 5,5% от общия брой в страната), кози – 6 466 ( 1% от общия брой в страната), свине – 500 ( 0,07% от общия брой в страната), пчелни семейства –  15 644 (1,7% от общия брой в страната).

 

Екип:

Мария Белева - икономист

Христо Капсамунов - агроном

 

6600 КЪРДЖАЛИ

Комплексна опитна станция, ул. "Миньорска" 1, РЦНПО

Сл. тел./факс: 0361 / 6 23 64

моб. тел.:
0885 566 918
0876 149 184

e-mail: kurdjali.m@naas.government.bg