Област Монтана е разположена в централната част на Северозападна България. Северна граница на областта е р. Дунав, която е и държавна граница с Република Румъния. На югозапад областта граничи с Република Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна – област Враца и в южна посока – област София. Административно е разделена на 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
Територията на област Монтана представлява 3,2% от общата територия на Република България и е с площ от 3 627 кв.км. Има население 148 098 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Почвите имат ясно изразено зониране в посока север-юг. Дунавската равнина се характеризира с плодородните черноземни почви, в Предбалкана са разпространени сиви горски почви, а старопланинската част е заета от кафяви горски и планинско-ливадни почви. Характеристиките на преобладаващата част от почвите са много благоприятни за развитие на основните отрасли на земеделието и животновъдството. В община Берковица има специфични благоприятни условия за отглеждане на ягоди и малини.
Използваната земеделска площ в областта е 1 416 262 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 335 837 дка, трайни насаждения (общо) – 14 242 дка, постоянно затревени площи – 63 950 дка, лозя – 9 571 дка. Напоявани земеделски площи 4331 дка. Гори и залесени площи – 145 595 дка, необработвани земеделски земи – 8 746 дка. Броят на земеделските стопанства е 9 653, а на животинските единици – 33 271.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Монтана сочат, че в областта се отглеждат: 15 896 говеда и биволи ( 2,7% от общия брой в страната), крави и биволици – 10 205 ( 2,9% от общия брой в страната), овце  – 31 963 ( 2% от общия брой в страната), кози – 15 849 ( 4% от общия брой в страната), свине – 14 150 ( 2% от общия брой в страната), птици – 824 779 ( 4,7% от общия брой в страната), пчелни семейства –  16 348 ( 2,8% от общия брой в страната).

 

 

Екип:
Григорий Димов - зооинженер

Милен Петков – икономист

Мирослав Иванов - агроном
 

МОНТАНА, 3400

ул. "Монтана" 24, кв. Младост 2, п.к. 373

Селекционен център по животновъдство

Сл. тел./факс: 096 305 722

моб. тел.:

0885 835 745
0884 553 101
0876 217 993

e-mail: montana.m@naas.government.bg