Въпрос:

Здравейте! Наскоро си купих къща с двор и искам в него да отглеждам свободни кокошки носачки. Как мога да продавам яйцата, нужни ли са някакви разрешения, документи и къде да ги представям?

Благодаря!

Отговор:

В отговор на  поставения от Вас въпрос ще ви запознаем с основните изисквания при отглеждане на кокошки – носачки и изискванията при реализиране на яйца,  разписани в нормативната уредба.  За по-голяма конкретност на отговора би било добре да разполагаме с някои данни -като например какъв предвиждате да бъде капацитета на фермата. Въз основа на информацята, която сте ни предоставили искаме  да ви уведомим, че продажба на яйца може да става само , когато са  добити в регистрирани животновъдни обекти и спазващи определени нормативни документи, касаещи тази дейност.

За да отглеждате кокошки-носачки и да реализирате яйца е необходимо да имате животновъден обект, който задължително трябва да бъде регистриран по чл.137 от Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД),  Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512300 - Закон за ветеринарномедицинската дейност

"Чл. 137. (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
3. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.
(3) Комисията в тридневен срок представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ.
(4) Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.
(5) Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ.
(6) В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 10.
(7) Отказът по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.
(9) Регистърът по ал. 6 съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение;
2. ветеринарния регистрационен номер на обекта;
3. име и постоянен адрес на собственика или ползвателя на обекта;
4. адрес/местонахождение и вид на обекта;
5. капацитет на обекта, с изключение на пчелините, за които се вписва брой отглеждани пчелни семейства;
6. вид, категория и предназначение на животните в обекта;
7. технология на отглеждане на животните;
8. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията;
9. промени във вписаните обстоятелства.
(10) Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Във връзка с отглежаднето на кокошки носачки и реализирането на яйца е необходимо да знаете следното: изискванията към животновъдните обекти са регламентирани в  НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 заа ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и спазването й е в пряка зависимост с регистрацията по чл.137 от ЗВМД.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135525777.

"Чл. 14. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на птици трябва да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от вида, предназначението и капацитета си да разполагат със:
1. помещения за отглеждане на кокошки носачки, които да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.);
6. помещение или място за маркировка и опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.).

(3) В сградите и помещенията по ал. 1, т. 1 - 5 се спазва принципът за профилактика "всичко пълно - всичко празно" и се осигуряват съоръжения за хранене и поене, които да:
1. гарантират чистотата на фуражите и водата и свеждат до минимум възможността за контаминация;
2. осигуряват свободен достъп на всяка птица с оглед вида и възрастта;
3. намаляват до минимум агресивната конкуренция при птиците;
4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.

Трябва да имате предвид, че разпоредбите на Наредбата не се прилагат за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до: 50 възрастни птици независимо от вида; 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Във връзка с реализацията на яйца се прилагат следните нормативни документи:
Наредба № 1 от 2008 г. за изискваниятаза търговия с яйца за консумация (обн., ДВ, бр. 7 от 2008 г. и  Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135577287  - Наредба  1 от 9 януари 2008г. за изискванията за търговия с яйца
Изискванията на наредбата относно окачествяването и опаковката на яйцата не се прилагат за яйцата, които се продават като директна доставка на малки количества яйца по реда и съгласно изискванията, определени в Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС - бр. 46 от 2012 г.), от производителя:
1. до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери);
2. до местни обекти за обществено хранене, разположени в същата административна област;
3. до общински пазари, разположени в същата административна област.

Вие може да реализирате произведената продукция от животновъдния обект, спазвайки разпоредбите на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
Чл. 13. Директна доставка на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци е доставката, която се извършва от производител и не превишава 40 % от дневното количество добити яйца за всяка ферма, но не повече от 500 броя седмично.

Чл. 14. (1) Яйцата, предназначени за директна доставка, трябва:
1. да се съхраняват в помещения при температура над 5 °С и под 18 °С;
2. да бъдат доставени на потребителя най-късно до 28 дни, след като са снесени.
(2) Разпоредбите на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), които уреждат окачествяването, маркирането и опаковането на яйцата, не се прилагат за яйца, предназначени за директна доставка.
(3) Забранява се директна доставка на яйца за люпене, счупени, пукнати яйца, яйца с не напълно развита черупка и инкубирани яйца.
Чл. 15. (1) Яйца за директни доставки се добиват в животновъдни обекти, които са свободни от салмонелозни заболявания.
(2) Производителят на яйца за директни доставки е длъжен да съхранява и предоставя на контролните органи документи от лабораторни анализи, издадени от акредитирана лаборатория, в които е отразено, че животновъдният обект по ал. 1 е свободен от салмонелозни заболявания.
Чл. 16. Директните доставки на малки количества яйца могат да се извършват:
1. до краен потребител или местен обект за търговия на дребно, разположен в същата административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери);
2. до местни обекти за обществено хранене, разположени в същата административна област;
3. до общински пазари, разположени в същата административна област.

При желание от Ваша страна да започнете отглеждането на  кокошки-носачки с цел производство на яйца е необходимо да се обърнете към ОД на  БАБХ в съответния областен град, където става регистрацията на животновъдни обекти и контрола по реализацията на животинските продукти.