В Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) е обявена процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г. (ПМС №185) (обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011 г.) във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Обявената процедура е за 64 служители, които ще работят в новосформиращите се Мобилни общински офиси в страната – 56 експерти, 6 регионални координатори и 2 ма национални координатори.

Експерти в МОО ще предоставят съвети и консултации в областта на земеделието и прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. за разясняване на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проектни предложения по ПРСР 2014 - 2020 г.. Експертите ще извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и по други мерки от ПРСР 2014 - 2020 г.. Служителите на мобилните офиси ще участват в провеждане на изнесени приемни в населените места, попадащи в обхвата на съответния МОО, както и ще организират и провеждат информационни събития в различни населени места, свързани с дейността на съответния МОО. Те ще участват в изготвянето и разпространяването на информационни материали, свързани с дейността на МОО, както и изготвят отговори на въпроси и писма свързани с подмярка 2.2. от мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. Ще предоставят актуална информация и съвети и специализирани консултации в офиса, по телефона и при посещения на място, свързани с ПРСР 2014 – 2020 г. Експертите ще работят с информационната система на НССЗ за регистриране на дейностите по подмярка 2.2, въвежда консултираните лица, проведените консултации, посещения на място и другите заложени дейности. Участват в изготвянето на отчети и дейности от годишния план за дейности по отношение на индикаторите заложени в проекта по подмярка 2.2 на мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Координаторите на регионално и централно ниво ще координират, контролират и подпомагат МОО при предоставянето на съвети и консултации, посещения във фермите, изнесените приемни, информационни събития в населени места, попадащи в обхвата на МОО, за които отговарят,  ще обобщават отчетната информация и документи (в т.ч. счетоводни документи) на служителите в МОО, за които отговарят по отношение на предоставените консултации, извършените посещения, организираните изнесени приемни и проведените информационни събития. Ще организират информационни мероприятия за представяне на дейности по ПРСР и на МОО на регионално ниво.

Пълните условия за участие в  конкурсната процедура може да намерите тук.

Крайният срок за изпращане на документите е 01.08.2022 г., включително.